Pożyczki na kształcenie

Czym jest projekt Open?

Pożyczki na kształcenie to zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, które jeszcze nie rozpoczęło się, a także koszty kształcenia, które już się rozpoczęło ale tylko do kwoty nieopłaconej.

Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł, a każdy z uczestników projektu może skorzystać z niego kilkukrotnie. Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia. Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki jest umarzane a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Przyznane pożyczkobiorcy środki finansowe są przekazywane przez Operatora Funduszu bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztów kształcenia zgodnie z jej oferta edukacyjną.

Wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, związane z procesem kształcenia np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

Więcej informacji znajdziesz na stornie: www.open.frp.pl 

Kontakt

Informacje o pożyczkach: tel.: 87 565 14 11 oraz 22 888 62 59 e-mail: kontaktopen@frp.pl

Fundusz pożyczkowy: tel.: 87 563 22 65 e-mail: open@frp.pl

Dla mediów i instytucji: tel.: 22 465 84 16 tel.: 517 768 337 e-mail: biuro@sooipp.org.pl